ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

เกี่ยวกับการสอบ

เกี่ยวกับ Autodesk Certified User Exam

การสอบ Autodesk Certified User Exam ถูกออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการแสดงถึงความชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน ด้วยการวัดผลจากข้อสอบ (เป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 50 นาที โดยข้อสอบจะมีหลายชนิดได้แก่ หลายตัวเลือก จับคู่ความสัมพันธ์ ตัวเลือกถูกผิด ตัวเลือกแบบจุด เป็นต้น

 

การเตรียมตัวก่อนสอบ Autodesk Certified User ควรเข้ารับการอบรมที่  Autodesk Authorized Training Center ซึ่งจะสอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการรับรองและควบคุมหลักสูตรโดย Autodesk แล้วจึงศึกษา ทบทวนและฝึกใช้ซอฟต์แวร์จากหนังสือจากศูนย์ฝึกอบรมหรือ สื่อการสอนที่รับรองโดย Autodesk Official Press ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงตามหัวข้อที่จะออกสอบใน Autodesk Certified User Exam     

เมื่อสอบผ่านจะได้รับ Autodesk User Certification และสามารถป้ายหรือแบนเนอร์ รับรองว่าผ่านการทดสอบแล้ว

 

เกี่ยวกับ Autodesk Certified Professional Exam

การสอบ Autodesk Certified Professional Exam ถูกออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการแสดงทักษะ ความความสามารถ และชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์ในระดับมืออาชีพ ด้วยการวัดผลจากข้อสอบ (เป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 35 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 120 นาที โดยข้อสอบจะมีหลายชนิดได้แก่ หลายตัวเลือก จับคู่ความสัมพันธ์ ตัวเลือกถูกผิด ตัวเลือกแบบจุด ส่วนใหญ่แล้วเติมข้อความในช่องว่าง

การเตรียมตัวก่อนสอบ Autodesk Certified Professional ควรเข้ารับการอบรมที่  Autodesk Authorized Training Center ซึ่งจะสอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการรับรองและควบคุมหลักสูตรโดย Autodesk แล้วจึงศึกษา ทบทวนและฝึกใช้ซอฟต์แวร์จากหนังสือจากศูนย์ฝึกอบรมหรือ สื่อการสอนที่รับรองโดย Autodesk Official Press ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมงตามหัวข้อที่จะออกสอบใน Autodesk Certified Professional Exam 

เมื่อสอบผ่านจะได้รับ Autodesk Professional Certification และสามารถป้ายหรือแบนเนอร์ รับรองว่าผ่านการทดสอบแล้ว

 

เกี่ยวกับการสอบและการสอบซ่อม

ถ้าสอบไม่ผ่านจะสามารถสอบซ่อมได้โดยเป็นไปตามนโยบายของ Certiport

  • สอบซ่อมครั้งที่ 1 ได้หลังจากผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง
  • สอบซ่อมครั้งที่ 2 ต้องรอหลังจากการสอบซ่อมครั้งที่ 1 เป็นเวลา 5 วัน (120 ชั่วโมง)
  • ในการสอบซ่อมครั้งต่อๆไปจะแจ้งให้ทราบภายใน 5 วัน
  • ภายใน 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสอบซ่อม
  • บางครั้งเมื่อสอบผ่าน (สอบซ่อม) อาจต้องสอบอีกครั้งให้ผ่านเป็นครั้งที่สองด้วย
  • นโยบายนี้มีผลกับการลงทะเบียนสอบแบบ Voucher-Based และ Site-License-Based
  • ต้องใช้บัตร Vouchers Exam ก่อนวันหมดอายุที่ระบุ
  • จะสามารถสอบซ่อมได้เมื่อได้ซื้อสิทธ์การสอบซ่อมเพิ่มจากการซื้อบัตร Exam Vouchers + Retake และการใช้สิทธ์สอบซ่อมต้องใช้ภายในวันและเวลาที่กำหนด

 

       

ผลงานลูกค้าของเรา